Dotacje

Tytuł projektu: Promocja nowych innowacyjnych wyrobów na nowych rynkach poprzez udział w specjalistycznych targach INTERZOO.

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa EMPETS Ewa Jakubow-Mularczyk

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

Poddziałanie: 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji: 2020-01-01 – 2021-06-30

Krótki opis projektu: Celem projektu jest umocnienie pozycji eksportowej firmy Wnioskodawcy poprzez promocję nowych innowacyjnych wyrobów na nowych rynkach eksportowych. Przedmiotem projektu jest udział w specjalistycznych targach INTERZOO zwiększenie promocji, działań marketingowych oraz w dalszej perspektywie zwiększenie eksportu produktów firmy Wnioskodawcy.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy zwiększenie zysków poprzez zwiększenie udziału procentowego sprzedaży zagranicznej. Firma zamierza postawić na rynki Europy Wschodniej i Południowej i kraje arabskie w zakresie produktów standardowych oraz produktów innowacyjnych dla zwierząt domowych.   

Wartość projektu: 157 155,00 PLN 

Finansowanie:

  • 59 500,00 PLN płatność ze środków europejskich
  • 97 655,00 PLN wkład własny